ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN - MYPYROSHOP.COM

ARTIKEL 1 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderhavige voorwaarden zijn overeengekomen tussen enerzijds, de N.V. naar Belgisch recht PROSECO BE 0420 031 081, met zetel te 3090 OVERIJSE, Terhulpensesteenweg 221D, hierna "PROSECO " genoemd en, anderzijds, de personen die een aankoop wensen te doen via de PROSECO webshop http://www.mypyroshop.com, hierna 'de Klant" genoemd en regelt hun verhoudingen.
Elke bestelling wordt uitsluitend geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere in andere documenten voorkomende voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke en geschreven voorafgaande afwijking van PROSECO .
Indien een voorwaarde zou ontbreken, dan wordt deze verondersteld geregeld te zijn door de gebruiken die gelden in de sector van de verkoop op afstand waartoe de ondernemingen met zetel in België behoren.
Er kan pas een bestelling geplaatst worden op de online webshop als alle hieronder voorziene bepalingen aanvaard worden.
Het feit dat de Klant geen kennis neemt van de algemene voorwaarden van PROSECO in zijn of haar moedertaal mag de opponeerbaarheid van deze voorwaarden ten opzichte van hem of haar niet veranderen. De algemene voorwaarden zijn opgesteld en raadpleegbaar in het Frans, Nederlands en Engels.

ARTIKEL 2 - PRIJZEN

Onze prijzen zijn uitgedrukt in euro’s incl. BTW. De prijzen van onze artikels en de verzendingskosten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aangepast worden op de website.
De opgenomen specificaties in onze lijsten, offertes, kostenramingen of in de tekeningen en gravuren brengen namens ons geen enkele verbintenis van gelijkvormigheid met zich mee in de bijzonderheden van de vervaardiging of de levering. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om onze ontwerpen, fabricagewerkwijzen en -technieken te veranderen. De foto’s en afbeeldingen ter illustratie zijn niet contractueel.

De douanekosten zijn, indien van toepassing, voor rekening van de Klant en dienen betaald aan de transporteur bij de ontvangst van de levering.

ARTIKEL 3 - BESTELLING

De bestelling mag pas geregistreerd worden indien de gebruiker zich duidelijk geïdentificeerd heeft op de online webshop, en indien alle verplichte identificatievelden correct ingevuld zijn. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden evenals prijzen en beschrijving van de verkochte producten, onder voorbehoud van het recht op herroeping zoals bedoeld in artikel 8 van onderhavige voorwaarden.
PROSECO verbindt zich er uitsluitend toe om de op de website ontvangen bestellingen na te komen voor zover de producten voorradig zijn. Indien een product niet voorradig is, verbindt PROSECO zich ertoe om de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.
De verkoopovereenkomst tussen PROSECO en de Klant komt tot stand op het moment van de aanvaarding van de bestelling door PROSECO . De bestelling moet de status “aanvaard” krijgen op de webshop. Binnen de 48 werkuren na de plaatsing van de bestelling, stuurt PROSECO de Klant een e-mail ter bevestiging van zijn of haar bestelling op het aangegeven e-mailadres. Indien deze bevestigingsmail binnen de aangeduide termijn niet ontvangen werd, dient de Klant zich te wenden tot PROSECO enkel en alleen via het e-mailadres info@mypyroshop.be aangezien de mogelijkheid bestaat dat zijn of haar bestelling niet geregistreerd kon worden wegens technische problemen.
PROSECO behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant met wie een geschil zou bestaan.
In het geval dat de bestelling niet bevestigd kan worden en dus de verkoop niet afgesloten kan worden, verbindt PROSECO zich ertoe om de Klant zo snel mogelijk terug te betalen.
Geen enkele annulatie van een bestelling wordt in overweging genomen, behalve bij schriftelijk akkoord van PROSECO  en schriftelijke bevestiging door de koper, zo niet worden de goederen geleverd en gefactureerd.

ARTIKEL 4 - BETALING

De betaling gebeurt, behoudens bijzondere overeenkomst:

  1. met creditkaart (VISA/MASTERCARD) via het beveiligde systeem van Paypal.
  2. met debetkaart (BANCONTACT/MISTERCASH/MAESTRO) via het beveiligde systeem van Paypal.
    Deze twee oplossingen garanderen een verwerkingstijd van uw bestelling van maximum 1 werkdag na de plaatsing van uw bestelling. Het bedrag wordt van uw rekening afgetrokken op het moment dat u uw bestelling plaats.
  3. met een klassieke bankoverschrijving op onze Belfius-rekening: Rekeningnummer: IBAN BE39 0688 8958 6219 BIC GKCCBEBB
    Deze laatste oplossing neemt meer tijd in beslag aangezien de bestelling pas wordt verwerkt op de dag volgend op de ontvangst van de betaling op de PROSECO rekening (rekeninguittreksel als bewijs). 

Behoudens andersluidende, door PROSECO aanvaarde bepaling worden de bestelde producten pas naar de Klant verzonden nadat de betaling ervan op de rekening van PROSECO gecrediteerd is.

ARTIKEL 5 – LEVERING

De goederen worden steeds verkocht, goedgekeurd, in ontvangst genomen en gecontroleerd of worden geacht dit te zijn bij vertrek uit onze fabrieken. Behoudens andersluidende bepaling, worden ze verzonden voor rekening en op risico van de klant, zelfs indien het transport aan onze zorgen overgelaten wordt.

Tijdens de bestelling, dient de klant de gewenste ontvangst- en leveringsmodaliteiten te vermelden. Zonder instructies van de klant kunnen de te leveren goederen, naar onze vrije keuze, zonder meer verzonden worden, ofwel ter beschikking gesteld worden in onze fabrieken met alle daaruit voorvloeiende gevolgen op het gebied van kosten, afhandelingsmodaliteiten of bijzonderheden.

De door ons aangebrachte beschermingen om een goede bewaring van onze goederen te garanderen, zoals verpakkingen, coatings, … dienen op kosten van onze klanten verwijderd te worden.

Wij betwisten elke aansprakelijkheid wat het gedrag in de tijd betreft van de geleverde gehelen ten opzichte van al wat te maken heeft met de reiniging en het onderhoud ten laste van de klant, die zich hierbij houdt aan de geboden technische voorschriften en waarvoor hij ons te allen tijde raadpleegt.
De op de bestelmand aangegeven eventuele termijnen zijn de gebruikelijke gemiddelde termijnen en komen overeen met de verzendingstermijnen vermeerderd met de verwerkingstijd voor verzending.

Bovendien baseert men zich bij een bestelling door de Klant van meerdere producten met verschillende verzendingstermijnen tegelijkertijd op de langste termijn voor de verzending van die bestelling. PROSECO behoudt zich evenwel de mogelijkheid voor om de verzendingen op te splitsen. Hierbij worden de verwerkings- en verzendingskosten slechts gefactureerd voor één enkele verzending.

Deze termijnen dienen enkel als indicatie. PROSECO kan niet aansprakelijk gehouden worden indien deze termijnen niet nageleefd worden. Een vertraging van de levering kan geen aanleiding zijn tot annulatie van de bestelling of het betalen van boetes, behalve indien dit uitdrukkelijk overeengekomen is bij de bestelling, met wederkerigheid van equivalente vergoedingen in geval van anticipatie op de voorziene leveringstermijnen. Bovendien kunnen deze niet zonder meer toegepast worden: de Klant is geacht bewijs van het incident voor te leggen. Elke wijziging aangebracht aan de contractuele bepalingen uit hoofde van de Klant, zoals opsplitsen van de leveringen, het opleggen van punctuele urgenties, vertragingen in de goedkeuring van de plannen, … ontslaat ons ambtshalve van elke verbintenis inzake leveringstermijn.
De Klant verbindt zich ertoe om tijdens de bestelling alle nodige informatie door te geven die nodig is voor de goede uitvoering van de levering, in het bijzonder de details betreffende de plaats van levering (verdieping, moeilijke bereikbaarheid, …) evenals een telefoonnummer waarop de transporteur hem of haar overdag kan bereiken.

PROSECO verwittigt de Klant van de leveringsdatum van zodra zij hiervan op de hoogte is. Bij een standaard levering worden de goederen afgeleverd op het gelijkvloers, in de inkomhal van het voor de levering opgegeven gebouw.

De Klant dient voldoende plaats te voorzien om de goederen in ontvangst te nemen.
Indien de Klant afwezig is op aangekondigde leveringsdatum, worden de goederen teruggestuurd naar PROSECO en, na contact opgenomen te hebben met de Klant, op zijn of haar kosten opnieuw verzonden.

Een geweigerde zending of een zending die niet op de plaats van bestemming afgeleverd werd ten gevolge van herhaaldelijke en langdurige afwezigheid van de geadresseerde wordt op kosten van de Klant naar PROSECO teruggestuurd.

ARTICLE 6 – TERUGZENDING, OMRUILEN, GARANTIES

De Klant dient, bij de levering, de hoeveelheid en de staat van de goederen controleren.
Om geldig te zijn, dient elke klacht aangegeven te worden bij de transporteur op het moment van de levering en uitdrukkelijk vermeld op de behoorlijk ondertekende leveringsbon. Geen enkele terugzending mag uitgevoerd worden zonder voorafgaandelijk akkoord van PROSECO . Dat akkoord betekent geenszins de erkenning van aansprakelijkheid van deze laatste.
De Klant verbindt zich ertoe, na opening en controle van de inhoud van het (de) pakket(ten), het hem door de transporteur voorgelegde afleveringsbewijs te tekenen. Het tekenen van de leveringsbon betekent de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van de geleverde producten (overeenkomstig de bestelling).
Door het afleveringsbewijs te tekenen zonder kennisgeving van bijzonder voorbehoud, en de aanvaarding van de producten, erkent de Klant de goederen in ontvangst te hebben genomen in een staat die hem volle tevredenheid schenkt.
In geval van averij (beschadigde producten) dient de Klant het (de) beschadigde product(en) te weigeren van de transporteur die deze terugstuurt naar PROSECO en de reden van de weigering evenals het aantal geweigerde pakketten op duidelijke wijze op de leveringsbon vermeldt.
Het voorbehoud dient bekendgemaakt aan de transporteur en aan PROSECO door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen de drie dagen volgend op de ontvangst van het product. Indien deze termijn van drie dagen na ontvangst van de producten overschreden wordt, zal de Klant niet meer kunnen terugkomen op de goede kwaliteit van de producten bij de ontvangst ervan. Indien de averij erkend wordt, gaat PROSECO over tot het zo spoedig mogelijk omruilen van het (de) product(en), zonder dat een bijkomende schadevergoeding geëist kan worden.
In het geval dat er een product ontbreekt, dient de klant op de leveringsbon na te gaan of er nog meer pakketten genoteerd zijn die hij niet heeft ontvangen. Als dat het geval is, betekent dit dat de transporteur de bestelling in 2 keer zal afleveren. Als het aantal pakketten op de leveringsbon overeenkomt met het aantal pakketten dat de Klant heeft ontvangen maar er één of meerdere producten ontbreken, is het aan de Klant om de transporteur hiervan op de hoogte te stellen en zo snel mogelijk per e-mail of telefonisch contact op te nemen met PROSECO .

ARTIKEL 7 - HERROEPINGSRECHT

Indien de Klant een consument is in de zin van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, is artikel 47 van deze wet van toepassing. Dit artikel bepaalt dat de Klant beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst of afhaling van het pakket om gebruik te maken van zijn of haar herroepingsrecht zonder opgave van reden of betaling van boetes, met uitzondering van de retourkosten.

Wanneer de Klant zijn gebruik maakt van zijn of haar herroepingsrecht, verbindt PROSECO zich ertoe om de Klant ten laatste dertig dagen na ontvangst van het (de) teruggezonden product(en) terug te betalen. De terugbetaling wordt in ieder geval pas uitgevoerd na controle van de goede staat van de teruggezonden goederen. De terugbetaling gebeurt via krediet op de bankrekening van de voor de betaling gebruikte kaart ofwel met een bankcheque opgemaakt aan order van de Klant. De leverings-, retour- en administratiekosten zijn voor rekening van de Klant en kunnen eventueel afgetrokken worden van het terugbetaalde bedrag.
Om de goederen terug te zenden dient de Klant deze terug te zenden in de originele verpakking, in perfecte en ongebruikte staat en met alle toebehoren en eventuele handleidingen, desbetreffende factu(u)r(en) en retourlijst (bijgevoegd bij de bestelling). Deze dient behoorlijk ingevuld, voorzien van een datum en ondertekend. Teruggezonden artikels die niet volledig, beschadigd, gebruikt of verontreinigd zijn worden niet teruggenomen.
Bij afwezigheid van deze retourbon, kan de terugzending van het product niet binnen de normale termijnen behandeld worden.
De producten kunnen teruggezonden worden naar het aangeduide adres:

PROSECO 
Terhulpensesteenweg 221D

3090 OVERIJSE

BELGIË

De modaliteiten van de terugzending zijn vrij te kiezen door en voor rekening van de Klant.
In geen enkel geval kan PROSECO verplicht worden tot het beheer van de terugzending van de producten.
De Klant die niet bedoeld wordt in de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming beschikt over geen enkel herroepingsrecht.

ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID

PROSECO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van om het even welke aard, zowel materiële als immateriële als lichamelijke, die het resultaat zou kunnen zijn van een verkeerd gebruik van de verkochte producten.

Elke eventuele garantie is afhankelijk van een voldoende onderhoud ten laste van de Klant. De tussenkomst van een derde bij herstellingen of eventuele aanpassingen maakt automatisch een einde aan deze garantie.
PROSECO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk nadeel of elke schade verbonden aan het gebruik van het Internet, in het bijzonder problemen met de verbinding, binnendringing van buitenaf of computervirussen, of elk geval van overmacht, conform de wetgeving.
De partijen aanvaarden, in het kader van hun relaties, elektronische bewijsmiddelen zoals e-mails, back-up, ....

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle visuele en auditieve gegevens en elementen van de site www.PROSECO .be, www.mypyroshop.com, met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of het octrooirecht en meer algemeen door het intellectuele eigendomsrecht.
Ze zijn de exclusieve eigendom van de firma PROSECO en van MyBizzShop. De informatie, logo’s, tekeningen, merken, ontwerpen, slogans, huisstijlen, en algemener, de berichten en de inhoud ervan enz. die vanaf de website geraadpleegd kunnen worden zijn beschermd door het intellectuele en/of industriële eigendomsrecht.
De projecten, tekeningen, ontwerpen of stalen blijven de exclusieve eigendom van PROSECO . De Klant draagt de daaraan verbonden kosten, risico’s en gevaren indien hij of zij erover beschikt. Ze mogen in geen enkel geval en op straffe van vordering tot schadevergoeding aan derden onderworpen worden.
Geen enkele clausule kan geïnterpreteerd worden als zijnde afstand van ontwerp met exclusief voorbehoud van alle rechten van reproductie.

ARTIKEL 10 – PRIVACYBELEID

Door een bestelling te plaatsen op de website www.mypyroshop.com, geeft de Klant PROSECO uitdrukkelijk de toestemming om zijn of haar persoonlijke gegevens te verwerken en te gebruiken voor bijvoorbeeld de Klantenadministratie, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturatie, opvolgen van de kredietwaardigheid, marketing en reclame. Alle persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor intern gebruik bij PROSECO .
Het gebruik van deze gegevens voor marketing- of reclamedoeleinden hangt af van het voorafgaandelijk akkoord dat de Klant tijdens de bestelprocedure heeft gegeven door de aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.
PROSECO behoudt zich het recht voor om gegevens over de Klant te verzamelen, meer bepaald wanneer deze een bestelling plaatst of door het gebruik van cookies (kleine bestanden die vanaf een internetserver verzonden worden en op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Ze houden de bezochte website in de gaten en houden bepaalde informatie bij over dat bezoek).
Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens, beschikt u op ieder moment over het recht van toegang tot en verbetering van deze gegevens evenals over het recht van verzet indien u niet langer op de hoogte wenst te blijven van onze activiteiten. De Klant beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van de gegevens die hem of haar aangaan.
Bijkomende inlichtingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het gebied van computerverwerking kunnen bekomen worden bij het openbaar register (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel of op de website http://privacy.fgov.be).

ARTIKEL 11 - GESCHILLEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Gesteld dat een van de bepalingen van onderhavige overeenkomst van nul en gener waarde zou zijn door een verandering van de wetgeving of voorschriften, zou dat in geen enkel geval een invloed kunnen hebben op de geldigheid en de naleving van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. De taal van de overeenkomst is Nederlands.
Elke betwisting met een handelaar betreffende de interpretatie, uitvoering of geldigheid van onderhavige algemene voorwaarden valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Handelsrechtbank van Marche-en-Famenne.
Deze bepaling geldt zelfs in geval van pluraliteit van verweerders. Door een bestelling te plaatsen bij PROSECO verklaart de Klant zich akkoord met deze voorwaarde en met de nietigverklaring van alle algemene voorwaarden op zijn of haar bestelbon die andere rechtbanken bevoegd verklaren en die PROSECO niet uitdrukkelijk en schriftelijk goedgekeurd zou hebben.


Winkelwagen  

Geen producten

Verzendkosten 0,00 €
Totaal 0,00 €

Prijzen zijn ex. Btw

Winkelwagen Afrekenen

Home

Vragen?

Neem contact op met de contactpersoon van uw voorkeur bij PROSECO:
Vinciane Caudron

Tel: +32 (0)10 65 58 80

Of klik hier om het formulier in te vullen.

 

Onze waarden

Garantie Livraison Sav

Zie details